รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย คนที่ 28 เป็นประธาน ในพิธีเปิดห้องจดหมายเหตุวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วันที่ 5 กันยายน 2562