รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาครบ 23 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาครบ 23 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 15 สิงหาคม 2562

          โดยกิจกรรมในช่วงเช้าได้มีพิธีสัการะบูชาพระพิรุณทรงนาค ณ ลานพระพิรุณทรงนาค และมีพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 23 ปี มก.ฉกส. ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม จากนั้นเข้าสู่พิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา 23 ปี มก.ฉกส ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์