นโยบายการบริหาร

          ในปี 2558 ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย จะดำเนินการบนหลักการของ page19-copy3 คือ  การร่วมมือกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหาร เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่อนาคต  โดยใช้  หลักธรรมาภิบาล ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะกำหนดนโยบายเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปดำเนินการ  และ สภามหาวิทยาลัยจะกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินการบริหารงานของฝ่ายบริหาร  ในขณะเดียวกัน สภามหาวิทยาลัยก็จะต้องมีการประเมินบทบาทหน้าที่ของตนเอง และต้องได้รับการตรวจสอบและประเมินจากภายนอกด้วยเช่นกันสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องบริหารจัดการบนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และการปรับเปลี่ยนรูปแบบด้านการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินงาน คือ

ประการที่ 1  จะพัฒนาบทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

ประการที่ 2  จะพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เมื่อปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  โดยจะเสนอสภามหาวิทยาลัยให้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระยะ 12 ปี และให้มีการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พิจารณาโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

          ทั้งนี้ ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย จะมุ่งมั่นพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 6 U คือ Green University, Electronic University, Research University, World Class University, Social Responsibility University และ Happiness University

Slide16

          ตลอด 72 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยึดมั่นอุดมการณ์มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ โดยนำศาสตร์ 3 ศาสตร์ คือ

(1) ศาสตร์พระราชา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2520  มากำหนดเป็นหลักของมหาวิทยาลัย คือ การเป็น “ศาสตร์ของแผ่นดิน” ซึ่งได้มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฉบับใหม่ด้วย

(2) ศาสตร์ชุมชน ซึ่งมุ่งสร้างความกินดีอยู่ดีของชาติ ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ

(3) ศาสตร์สากล เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งจะนำศาสตร์ดังกล่าวมาบูรณาการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง

          ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงต้องดำเนินการในเชิงรุก และปรับกระบวนทัศน์ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และสร้างให้เกิดความพร้อมของการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ อย่างราบรื่น  ซึ่งขณะนี้สภามหาวิทยาลัย ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้ครอบคลุมภารกิจด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารงานทั่วไป นอกจากนี้ยังได้จัดตั้ง “สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับหน่วยงานรองรับภารกิจของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเปิดเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Council : council.ku.ac.th) เพื่อให้ข้อมูลให้บุคลากร นิสิตและประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในกำกับของรัฐทั้งด้านการบริหารจัดการ บุคลากร การเงินและทรัพย์สิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอความร่วมมือจากบุคลากร นิสิต นิสิตเก่า และประชาชนทุกภาคส่วน ได้ช่วยกันสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง ด้วยการมีส่วนร่วมทุกระดับ คือ 

“เกษตรศาสตร์ หนึ่ง”    หมายถึง      มหาวิทยาลัย

“เกษตรศาสตร์ สิบ”      หมายถึง      สภามหาวิทยาลัย

“เกษตรศาสตร์ ร้อย”    หมายถึง      คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

“เกษตรศาสตร์ พัน”     หมายถึง      บุคลากรของมหาวิทยาลัย

“เกษตรศาสตร์ หมื่น”    หมายถึง      นิสิตปัจจุบัน 

“เกษตรศาสตร์ แสน”    หมายถึง      นิสิตเก่า  

“เกษตรศาสตร์ ล้าน”    หมายถึง      ประชาชนชาวไทยทั้งมวล

Slide18