รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ พระราชวงศ์จักรีกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และ “จิตวิญญาณความเป็นเกษตรศาสตร์” โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มก. รุ่นที่ 68

          วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00-19.00 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 68 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. บางเขน

          โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มก. รุ่นที่ 68 นี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ มก. ได้จัดฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานเงินรายได้ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2562

สำหรับหัวข้อการบรรยายที่ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ได้บรรยาย มี 2 เรื่อง คือ

          1.พระราชวงศ์จักรี กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มก.สนองแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อ บอกเล่าถึง พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการน้อมนำหลักทรงงาน และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มารังสรรค์พัฒนา มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ

          2. “จิตวิญญาณความเป็นเกษตรศาสตร์ : DNA KU จากพี่ถึงน้อง”เพื่อ แบ่งปันประสบการณ์ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน สานต่อสู่อนาคต ทำให้พนักงานรุ่นใหม่ได้มีขวัญ กำลังใจ และความสามัคคี สร้างความรัก ความผูกพัน และความภูมิใจในการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีแรงบันดาลใจที่จะร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สืบไปในอนาคต