การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562