รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ นางสาวเบญจพร ธาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยคนที่ 28 ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ นางสาวเบญจพร ธาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ วันที่ 29-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นางสาวเบญจพร ธาครานนท์ นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ นายเสรี จึงนิจนิรันดร์ นายชุมพล และคณะ ประชุมติดตามงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ณ สถานีงานพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

          กิจกรรมที่ 1 เปิดงานฝึกอบรม “พื้นฐานเกษตรอินทรีย์ PGS” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          กิจกรรมที่ 2 เปิดงาน “โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้แห่งชาติ ปี 2562” ณ ศูนย์เรียนรู้ดาวล้อมเดือนกำแพงเพชร บ้านคลองเรือ ตำบลเทพนคร  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

          กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน “ธนาคารน้ำใต้ดิน” องค์การบริหารตำบลวังหามแห อำเภอขานุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร