รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 ร่วมงาน “วันส่งเสริม สืบสาน ประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2562

          วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 ร่วมงาน วันส่งเสริม สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ของ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ บางเขน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่ตลอดไป โดยในงานจะมีพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคณาจารย์และผู้อาวุโส ของ มก.