รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ และผู้บริหารสถาบัน ศึกษาดูงานและปรึกษาหารือ แนวทางร่วมมือสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร