เกี่ยวกับนายกสภา

ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์

01 วิโรจ อิ่มพิทักษ์

————————————-

๑. ชื่อ – นามสกุล       นายวิโรจ อิ่มพิทักษ์
๒. วัน เดือน ปีเกิด      ๒๖ กันยายน ๒๔๘๙
๓. ประวัติการศึกษา

         คุณวุฒิ                                                               พ.ศ.                                           สถานศึกษา

กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต                      ๒๕๑๒                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

M.S. (Soil Management)                        ๒๕๑๕                              Oregon State University, สหรัฐอเมริกา

Ph.D. (Soil Fertility)                                 ๒๕๒๒                              University of Florida , สหรัฐอเมริกา

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๖     ๒๕๓๖                              วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ประเทศไทย

๔. ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

• นายกสภาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๕

• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

• ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ที่ปรึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

• ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กร มหาชน)

• ที่ปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

๕. ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

• การดำเนินงานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์

• ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี (พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์) (๒๕๔๙-๒๕๕๑)

• คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กร มหาชน) (๒๕๔๘-๒๕๕๕)

• คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (๒๕๔๖-๒๕๕๔)

• คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (๒๕๓๙-๒๕๔๓)

• คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) (๒๕๔๕-๒๕๔๘)

• คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) (๒๕๔๗-๒๕๕๓)

• อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๒๕๔๕-๒๕๔๙)

• รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (๒๕๕๗)

๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ

• ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

• มหาวชิรมงกุฎ

• Commandeur darn L’Ordre des Palmes Académiques สาธารณรัฐฝรั่งเศส

——————————————-

<< ประวัติฉบับเต็ม >>