รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ไปร่วมงาน Gala Dinner 2019 ณ Bangkok Convention Center at Central World วันที่ 8 มี.ค. 62

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ไปร่วมงาน Gala Dinner 2019 จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตร ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร คนที่ 2 ณ Bangkok Convention Center at Central World  วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562