รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 เป็นประธาน การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ ด้านการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5