รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ไปเยี่ยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธกส.

          วันที่ 2 มีนาคม 2562 เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

          วันที่ 3 มีนาคม 2562 เยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้ บ้านดอนศาลเจ้า จ.สุพรรณบุรี