รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ 76 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ 76 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Presidents Forum : Celebration of the 76th Anniversary of Kasetsart University ภายใต้หัวข้อหลัก คือ “University as Hubs for AI Research and Development” ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์