รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ พระราชวงศ์จักรีกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และ “จิตวิญญาณความเป็นเกษตรศาสตร์” โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มก. รุ่นที่ 66 วันที่ 7 มกราคม 2562

          วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 16.00-19.00 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 66 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. บางเขน

          โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มก. รุ่นที่ 66 นี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่  มก. ได้จัดฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานเงินรายได้ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2562

          สำหรับหัวข้อการบรรยายที่ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ได้บรรยาย มี 2 เรื่อง คือ

          1.“พระราชวงศ์จักรีกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อ เล่าถึง พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการน้อมนำหลักทรงงาน และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มารังสรรค์พัฒนา มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ

          2. “จิตวิญญาณความเป็นเกษตรศาสตร์” เพื่อ แบ่งปันประสบการณ์ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน สานต่อสู่อนาคต ทำให้พนักงานรุ่นใหม่ได้มีขวัญ กำลังใจ และความสามัคคี สร้างความรัก ความผูกพัน และความภูมิใจในการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีแรงบันดาลใจที่จะร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สืบไปในอนาคต