การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 6 ธันวาคม 2561