รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 ร่วมทำพิธีเปิดหอพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ วัดคูยาง พ.ศ.2561 วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561

          วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 ร่วมทำพิธีเปิดหอพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ วัดคูยาง พ.ศ.2561  ณ วัดคูยาง จังหวัดกำแพงเพชร

          หอพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ วัดคูยาง พ.ศ.2561  นี้ เป็นหอไตรที่จำลองมาจากหอไตรวัดครูยาง จัดสร้างขึ้นโดย วัดคูยาง รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ และครอบครัว เพื่อวัตถุประสงค์ให้เป็นสถานที่เก็บรักษาพระไตรปิฎก คัมภีร์จารึกพระธรรมวินัย เอกสารโบราณ และเป็นอนุสรณ์ แด่ นายวีระ นางศรีทอง อิ่มพิทักษ์