รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 พร้อมด้วยคณะชมรม มก.อาวุโส และศิษย์เก่า มก. รุ่นที่ 19 เยี่ยมชมวิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

          วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชการที่ 9 และ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 13 (นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28)  คณะชมรม มก.อาวุโส และ  ศิษย์เก่า มก. รุ่นที่ 19  เดินทางจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อเยี่ยมชมวิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม โดยเมื่อคณะ ฯ ถึงวิทยาเขตกำแพงแสน รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมเพรียงกันด้านหน้าอาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ เพื่อต้อนรับ

          โดยในช่วงเช้ามีพิธีมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก รวมไปถึงได้มีการกล่าวเเลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างชมรม มก.อาวุโส กับ ชมรม มก.อาวุโส กำแพงแสน ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตกำแพงแสน

          เวลา 10.30 น. ได้เริ่มกิจกรรมปลูกต้นไม้ “เหลืองเชียงราย” ของชมรม มก.อาวุโส กำแพงแสนและนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 19 ณ บริเวณพื้นที่รอบบ่อ 6

          เวลา 11.15 น. ได้เข้าเยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์ ต่อมาเวลา 11.45 น. เดินทางเข้าเยี่ยมชมหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ สำนักหอสมุด กำแพงแสน

          ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. โดยประมาณทางคณะชมรม มก.อาวุโส ได้นั่งรถชมบรรยากาศโดยรอบของมหาวิทยาลัยฯ อาทิเช่น ชมพูพันธุ์ทิพย์ บนถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ สวนไม้หอมของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และเยี่ยมชมภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง