รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เยี่ยมชมดูงานสำนักหอสมุด และสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

          เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  ในฐานะนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (สอศก.5) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 คือ นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการ สอศก.5 นายศรายุทธ ทองอุทัย และนายอำพร ทองนุช รองผู้อำนวยการ สอศก.5 พร้อมเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมการบริการด้านห้องสมุด และหอประวัติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอจดหมายเหตุ มก. หอประชุม มก. สำนักหอสมุด มก. โดยมี ผู้บริหารของสำนักหอสมุด มก. ให้การต้อนรับ

          หลังจากนั้น ได้เข้าชมการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์แก่นิสิต มก. และศูนย์แก้ปัญหา ที่ kasetsart  IT square , Help desk และ การบริหารจัดการด้านเครือข่าย ของห้อง Data center ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนางศศิธร พูนเพิ่มสิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ พาชมสถานที่และการให้บริการ

          โดยในการนำคณะผู้บริหาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ จะให้ทีมเยี่ยมชมดูงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สอศก.5 ตามนโยบายที่ต้องการพัฒนา สอศก.5 ให้เป็นสถาบันฯ อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ (Electronic-Institute) และส่งเสริมให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ รับรู้และเข้าใจเรื่องเทรนด์และเทคโนโลยีของโลกปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมีผลอย่างมากในการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัย ต่อไป