รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมดูงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ วันพุธที่ 12 กันยายน 2561

          เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มก. นำคณะผู้บริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. ได้แก่ รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์  ผศ.ดร.อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  คุณศศิธร พูนเพิ่มสิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ     คุณพจีจินต์  อาวรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 18 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ โดยมี คุณอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คุณภัคสินี ศรีกระจ่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และคณะผู้บริหาร ธ.ก.ส. ให้การต้อนรับ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่าง ให้แก่คณะผู้เยี่ยมชมดูงาน            

          โดยทีมผู้บริหารของ ธ.ก.ส. ได้ นำเข้าเยี่ยมชมสถานที่ พิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. โถงจัดแสดงรางวัลต่าง ๆ ที่ ธ.ก.ส. ได้รับใน พ.ศ. 2561 อาทิ รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น รางวัลการบริหารจัดการองค์กร รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่นด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร พร้อมทั้งตู้จัดแสดงรางวัลเกียรติยศต่างๆ ที่ภาคภูมิใจ
  2. พิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. เป็นแหล่งเรียนรู้วิวัฒนาการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทไทย เผยแพร่จิตวิญญาณของ ธ.ก.ส. ส่งเสริมให้ผู้สนใจ โดยเฉพาะเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รื่นรมย์   เน้นการพัฒนาความคิดและร่วมมือเป็นเครือข่ายกับพิพิธภัณฑ์อื่นทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ โดยการเล่าเรื่องผ่านวีดิทัศน์ หุ่นจำลอง นิทรรศการ จอภาพสัมผัส ซึ่งจะทำให้ผู้ชมได้เรียนรู้และเข้าใจในความเป็นมาของการพัฒนาการเกษตรของชนบทไทยยิ่งขึ้น

     พิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. แบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 8 ห้อง ได้แก่

     2.1 โถงต้อนรับ จุดให้บริการข้อมูลและลงทะเบียน พร้อมรับชมวีดิทัศน์แนะนำความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ และโมเดลจำลองวิถีเกษตร 5 ภาค

     2.2 กำเนิด ธ.ก.ส. วีดิทัศน์นำคุณย้อนสู่ช่วงเวลาการก่อตั้งธนาคาร ผ่านการเล่าเรื่องด้วยเทคนิคการฉายภาพซ้อนบนผนัง และตื่นตาตื่นใจกับเทคนิคกลไกต่าง ๆ

     2.3 รากฐาน ธ.ก.ส. มีรากฐานมาจากการบุกเบิกของอาจารย์จำเนียร สาระนาค ผู้ทุ่มเท เสียสละ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยการนำนวัตกรรมสินเชื่อแบบกำกับและแนะนำมาใช้

     2.4 ความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ ซาบซึ้งกับภาพยนตร์ 4 มิติ ถ่ายทอดความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ แสดงถึงชีวิตการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงของพนักงานสินเชื่อ และสัมผัสความประทับใจที่ไม่ควรพลาด

     2.5 ก้าวย่างแห่งพัฒนาการ ธ.ก.ส. เรียนรู้วิวัฒนาการของ ธ.ก.ส. ที่เคียงคู่เกษตรกรในแต่ละทศวรรษ เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบกับเกษตรกร ธ.ก.ส. เข้าช่วยเหลือด้วยโครงการต่าง ๆ ซึ่งพัฒนามาเป็นลำดับจนครบวงจร ก้าวสู่การเป็นผู้นำสินเชื่อเกษตรกรระดับโลกด้วยความภาคภูมิใจ

     2.6 หอเกียรติยศ ชมภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการเกษตร ภาพผู้จัดการ ธ.ก.ส. ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธนาคาร เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้การดำเนินชีวิตของเกษตรกรดีเด่น

     2.7 ที่ระลึกแห่งความทรงจำ ชมวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่ทำให้บางคนหวนนึกถึงวันเก่า ๆ ที่คุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้สำนักงาน ของที่ระลึก และภาพแห่งความทรงจำ

     2.8 หอศิลป์ จัดแสดงผลงานศิลปะที่เชื่อมโยงกับธนาคาร เช่น ภาพจิตรกรรมจากปลายพู่กันของศิลปินแห่งชาติ รวงข้าวทองคำจำลอง โล่ทองคำจำลอง และ สลาก ธกส. รุ่นต่างๆ

  1. หอสมุด ธ.ก.ส. เป็นสถานที่เก็บรวบรวมความรู้ด้านสินเชื่อการเกษตรและการพัฒนาชนบทแบบยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ ครบวงจรเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าทางวิชาการและการบริการ เป็นห้องสมุดที่มี มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดพื้นที่ให้เป็น learning  space หลากหลายมุม มี สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ebook  เครื่องมือ อุปกรณ์ และการเผยแพร่สื่อฯต่างๆ ที่มีความทันสมัย และมีประโยชน์ โดยห้องสมุด ธกส. เปิดให้บริการแก่พนักงานในองค์กร และให้ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มาใช้บริการด้วย