รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมพิธีเปิดหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ สำนักหอสมุด กำแพงแสน วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

          เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13 (นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28) ร่วมพิธีเปิดหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อม ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ  รองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของสำนักหอสมุด กำแพงแสน และนิสิต ร่วมงานและให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ สำนักหอสมุด กำแพงแสน

          โดยในพิธีดังกล่าว รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีสงฆ์ กล่าวแสดงความยินดีในวาระการเปิดหอประวัติ  และร่วมเยี่ยมชมหอประวัติ ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร มก. ด้วย