รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาบัน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ และประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ

วันที่ 2 สิงหาคม 2561
เวลา 10.30 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาบัน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

และเวลา 13.00 น. การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5 ครั้งที่ 8/2561
ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร