รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ รับทราบปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานของวิทยาลัย และมอบนโยบาย ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร