รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ประชุมการจัดทำร่าง MOU ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา กับคณะผู้บริหาร รพ.บ้านแพ้ว