มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 และ 2559

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 และ 2559 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 25560 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โอกาสนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ด้วย

          โดยในปีการศึกษา 2558 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 ราย ได้แก่ นายอำพล เสนาณรงค์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์) ศ.วิทย์ ธารชลานุกิจ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ศ.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชสวน ) รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร) นายสัตวแพทย์ จำเรือง พานเพียรศิลป์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์) นายเกษม ศรมยุรา ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตสัตว์) นายสรรค์สนธิ บุณโยทยาน ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต)

          และในปีการศึกษา 2559 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 ราย ได้แก่ รศ.โกศล เจริญสม ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (กีฏวิทยา) ดร.จรัลธาดา กรรณสูต ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์การประมง) ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) นายอภัย จันทนจุลกะ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สังคมศาสตร์) ศ.ดร.ดอน คู ลี ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์) นายเชาวลิต สาดสมัย ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารและพัฒนาสังคม) นายพิชัย เจริญธรรมรักษา ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชไร่)