รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ มก.คนที่ 28 เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) วันที่ 12 พ.ค. 63

          ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เรียนเชิญ รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ (นายกสภาฯ มก.คนที่ 28) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และร่วมแสดงความยินดีการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ทั้ง 2 องค์กร ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ บริเวณชั้น 2 อาคารทาวน์เวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ได้ถ่ายภาพร่วมกันและมอบของที่ระลึก