รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดี มก. คนที่ 13 ร่วมงานสัมมนานโยบายการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

     วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00-16.30 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ร่วมงานสัมมนานโยบายการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย และ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครบรอบ 1 ปี โดย ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานพิธี  ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

     งานสัมมนาในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินไปในทิศทางเดียวกัน และประชาสัมพันธ์ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานตั้งใหม่ ให้ทุกภาคส่วนและประชาชนรับรู้  มีกิจกรรม ประกอบด้วย

 • นิทรรศการด้านการจัดการที่ดินให้ชุมชน
 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน” โดย นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 • การเสวนาในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหาที่ดินตามแนวทางของ คทช.”
  • การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และพื้นที่ตัวอย่าง / การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ โดย
   • นางรวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช.
   • นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
   • นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้
   • นายชัชวาล สมจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน
   • นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
   • นายวิชัย อนันเทพา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ส.ป.ก.
   • นายสราวุธ วงค์กาวิน ผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด