พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ประทานแจกันดอกไม้

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานแจกันดอกไม้

5pic_11june58

     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณามอบ รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญแจกันดอกไม้ประทานมอบให้แก่ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ อาคารสารนิเทศ 50 ปี