การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 8/2560

          การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องเฟื่องฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดยมี รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธาน

ข้อมูลและภาพจาก : www.vei.ac.th