รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2560 ณ สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ วันที่ 2 กันยายน 2560

          รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร และนิสิต ร่วมงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2560 ณ สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ในวันที่ 2 กันยายน 2560 ทั้งนี้ รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของ สวน 100 หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ และที่มาของการจัดงาน พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้ กับผู้บริหาร บุคลากร และผู้แทนนิสิตด้วย


  

          สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของศูนย์เรียนรวม 1 สร้างขึ้นและตั้งชื่อสวนเพื่อเป็นเกียรติและน้อมรำลึกถึง หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ทองดี เรศานนท์)  บูรพาจารย์ด้านการเกษตร และอธิการบดีคนที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีพิธีเปิดสวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2539 


          สำหรับงานพัฒนาและปลูกต้นไม้ประจำปี ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 โดย รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มีนโยบายที่จะสร้างความตระหนักแก่ประชาคม มก.ให้ร่วมมือกัน อนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย เพื่อคืนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่บางเขนและกำแพงแสน นับแต่นั้นก็ได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นเป็นประจำทุกปี