การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 7/2560

          การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องเฟื่องฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดยมี รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธาน