โครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ปฐมนิเทศ)