การประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา