รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี และเมืองหลวงพระบาง (สปป.ลาว) วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562