รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงาน สงกรานต์ ปี 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ได้ร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานต่างๆ ใน มก. เนื่องในโอกาสสืบสานประเพณี ปีใหม่ไทย พุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน 2561 ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการ อนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย อาทิ ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การแต่งกายด้วยผ้าไทยสวยงาม ดังนี้

วันที่ 9 เมษายน 2561 “รดน้ำดำหัวขอพร ประเพณีสงกรานต์ 2561” สำนักหอสมุด บางเขน ณ หอประวัติ มก.

วันที่ 10 เมษายน 2561 “สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน และ พิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในรั้วนนทรี 2561”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

วันที่ 10 เมษายน 2561 “สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561 ” สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. บางเขน ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

วันที่ 11 เมษายน 2561 “วันส่งเสริม สืบสาน ประเพณี สงกรานต์ 2561” สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน ณ อาคารวิทยบริการ

วันที่ 18 เมษายน 2561 “วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ และสืบสานประเพณีสงกรานต์ กองยานพาหนะฯ 2561”
ณ กองยานพาหนะ มก. บางเขน

“รดน้ำดำหัวขอพร ประเพณีสงกรานต์ 2561” สำนักหอสมุด บางเขน ณ หอประวัติ มก.

“สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน และ พิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในรั้วนนทรี 2561”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

“สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561 ” สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. บางเขน ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

“วันส่งเสริม สืบสาน ประเพณี สงกรานต์ 2561” สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน ณ อาคารวิทยบริการ

“วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ และสืบสานประเพณีสงกรานต์ กองยานพาหนะฯ 2561” ณ กองยานพาหนะ มก. บางเขน