รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เยี่ยมชมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม วันที่ 6 ธันวาคม 2561