นายกสภา ฯ เป็นประธานกล่าวคำถวายราชสดุดี งานวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

นายกสภา ฯ เป็นประธานกล่าวคำถวายราชสดุดี งานวันรำลึก
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙

KAS_5141

          วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานในงาน “งานวันรำลึกพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชดำเนินทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๘๙” โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการชมรม มก.อาวุโส บุคลากร นิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์ไทยทั้ง 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ทรงหว่านข้าวในแปลงนาหลังตึกขาว (ปัจจุบันคือตึกพืชพรรณของกรมวิชาการเกษตร) เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ อันเป็นพระราชกรณียกิจครั้งแรกที่เสด็จ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังเป็นพระราชกรณียกิจสุดท้ายในแผ่นดิน

          “งานวันรำลึกพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชดำเนินทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๘๙” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชมรม มก.อาวุโส ได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๖  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรไทย และยังเป็นการสืบทอดพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีภูมิปัญญา อันเนื่องมาจากการปลูกข้าวและมีข้าวเป็นอาหารหลักสืบมาเป็นเวลาช้านานแล้ว

          กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล พิธีกล่าวคำถวายราชสดุดีรำลึก การฉาย วีดิทัศน์ ๕ มิถุนารำลึก พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงยาตรามาหว่านข้าวและวีดิทัศน์ข้าวของพ่อ การแสดงของนิสิตชมรมนาฏศิลป์ไทย การแสดงดนตรีไทยโดยชมรมดนตรีไทยและนิสิตภาควิชาดนตรี การจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร การเสด็จทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ และเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน โดยมีประวัติศาสตร์คำบอกเล่าจากบูรพาจารย์ผู้อยู่ในเหตุการณ์ อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณชวนชม จันทระเปาระยะ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร  ศาสตราจารย์ระพี สาคริก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมงานวิจัย สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตข้าว โดย ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร