นายกสภาฯ เปิดงานการนําเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานการนําเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องเมจิก3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้นำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น เสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานวิจัย อันจะส่งผลให้ได้ผลงานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลชัดเจนยิ่งขึ้น การนำเสนอผลงานวิจัยประกอบด้วยโครงการวิจัย 3 สาขา ได้แก่ สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ และโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ รูปแบบการนำเสนอประกอบด้วย บทคัดย่อ จำนวน 130 เรื่อง ภาคบรรยาย จำนวน 12 เรื่อง ภาคโปสเตอร์ จำนวน 196 เรื่อง และภาคนิทรรศการ จำนวน 7 เรื่อง

          โอกาสนี้ ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง“อนาคตงานวิจัยของประเทศไทย”โดยศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ “Global Climate Change and its Effect on Cropping Systems: Innovations and Adaptive Pathways” โดย Professor Dr. Jiaguo Qi, Director of the Center for Global Change and Earth Observations, Michigan State University, USA เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.คนที่ 3 กล่าวว่า “การที่มหาวิทยาลัยฯ ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research University) ที่เข้มแข็งเป็นเป้าหมายที่สภามหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่สำคัญยิ่งในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ใช้องค์ความรู้เป็นฐานในการขับเคลื่อน จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในการวิจัยของอาจารย์ นักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนำไปพัฒนาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องเชื่อมโยงการวิจัยกับการเรียนการสอนให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ต้องอาศัยความร่วมมือจากอาจารย์ นักวิจัย หน่วยงาน และบุคลากรทุกระดับในการร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ”

KAS_5352