รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายสภา มก. คนที่ 28 ดูงานและให้คำปรึกษา “การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร” วันที่ 25-26 พ.ย.63

          วันที่ 25-26 พ.ย.63  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายสภา มก. คนที่ 28 ดูงานและให้คำปรึกษา “การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร”  พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง)  ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ และลำปาง

          และวันที่ 25 พ.ย. 63 ได้ ร่วมประชุมกับ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผอ.ใหญ่สถานีวิทยุม.ก. และเยี่ยมชมภารกิจการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ณ สถานีวิทยุม.ก. จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย