รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมประชุม และเป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน

          วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ของกรมพัฒนาที่ดิน  และ เวลา 11.00-12.00 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “แนวคิดการบริหารจัดการดินและน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต” โดย มี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร ของกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุม และฟังบรรยาย ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน