รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมประชุมเปิดโครงการพิรุณปัญญา ระยะที่ 1 และบรรยายพิเศษ

          วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ มก. คนที่ 28 และ ที่ปรึกษาอธิการบดี ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “AI กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอนาคต” ในการประชุมเปิดโครงการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการบริหาร พิรุณปัญญา ระยะที่ 1 โดยในการประชุมครั้งนี้ ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งให้แนวนโยบายในการพัฒนาระบบพิรุณปัญญา โดยมีผู้บริหารระดับส่วนงาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน