รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการและต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5