รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 25 – 26 เมษายน 2562

          วันที่ 25 – 26 เมษายน 2562 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ณ ศูนย์เรียนรู้ดาวล้อมเดือนกำแพงเพชร  สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุน ปางศิลาทอง และ บริษัท โอเมกา 3.6.9 แอนด์ ไลโคปีน จำกัด  <<กำหนดการ>>

 

กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ดาวล้อมเดือนกำแพงเพชร ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร และรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน


กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมชมการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง และ รับฟังบรรยายสรุป จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุน ปางศิลาทอง ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 

กิจกรรมที่ 3 เยี่ยมชมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคา คือ น้ามันโอเมกา โดยวิธีสกัดเย็น ไม่ใช้สารเคมีในการผลิต ณ บริษัท โอเมกำ 3.6.9 แอนด์ ไลโคปีน จำกัด ต.คณฑี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร