รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ในโอกาสอายุครบ 100 ปี

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13 และ บูรพาจารย์ คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปในงานเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ในโอกาสอายุครบ 100 ปี ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดย มก.เป็น 1 ใน 6 หน่วยงานร่วมจัดซึ่งมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพหลักของการจัดงาน ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562  ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ปราชญ์ของไทย ถือเป็นปูชนียบุคคลที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาของชาติมาตลอดชีวิต นับเป็น “ครูผู้ประเสริฐ” ที่บรรดาศิษยานุศิษย์ทุกสถาบันล้วนมีความเคารพรัก และสำนึกพระคุณของท่าน ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มวางแผนงานพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเป็นปลัดทบวงมหาวิทยาลัยคนแรก เกียรติคุณดังกล่าวนี้ยังผลให้ท่านได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติประจำปี2562