รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ร่วมงาน “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 17 วันที่ 28 กันยายน 2561

          วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 18.30 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 29 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมงาน “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 17 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ แก่นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ประสบความสำเร็จ ก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงาน ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง นิสิตเก่าผู้รอบรู้ทางการเกษตรและมีความกล้าหาญ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยมี โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ และร่วมมอบโล่เชิดชูเกียรติพร้อมแจกันดอกไม้แสดงความยินดี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 29 ประธานในพิธี มอบเข็มพระพิรุณทองคำและโล่เชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน ณ ห้องวิภาวดีบอลลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

          ในปี พ.ศ. 2561 แสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ โดยมอบรางวัลเข็มพระพิรุณทองคำ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 17 แก่นิสิตเก่ามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ผู้ประสบความสำเร็จ ก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงาน จำนวน 17 ราย รางวัลเข็มพระพิรุณทองคำ “เกษตรกล้า” รุ่นที่ 1 เป็นครั้งแรกให้แก่นิสิตเก่าผู้รอบรู้ทางการเกษตรและมีความกล้าหาญ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่นิสิตเก่าผู้เคยได้รับรางวัลเกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง ซึ่งปัจจุบันได้รับตำแหน่งบริหารงานใหม่ อีกจำนวน 7 ราย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2547 เป็นต้นมา โดยการริเริ่มของ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ซึ่ง ณ ขณะนั้น ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี มก. และจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้ได้รับรางวัลเกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่องไปแล้ว จำนวน 240 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ให้ประชาคมได้รับรู้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามของนิสิตและบุคคลในสังคมไทย

ผู้ได้รับรางวัลเข็มพระพิรุณทองคำ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 17 มีจำนวน 17 ราย ดังนี้

 1. นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์  KU 37  เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 2. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ KU 38  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 3. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ KU 39  ปลัดกระทรวงคมนาคม
 4. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ KU 39  อธิบดีกรมทางหลวง
 5. นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ KU 39  ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 6. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา KU 39  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จำกัด (มหาชน)
 7. นางดวงตา ตันโช KU 40  ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
 8. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร KU 41  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
 9. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต KU 41  อธิบดีกรมปศุสัตว์
 10. นายเรืองศักดิ์ สุวารี KU 41  ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
 11. นางชุติมา หาญเผชิญ KU 43  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 12. นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ KU 44  เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก
(WTO)และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
 13. นายทองเปลว กองจันทร์  อธิบดีกรมชลประทาน
 14. นายชาญนะ เอี่ยมแสง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 15. นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 16. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก  ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
 17. Dr. Bounmy Phonesavanh  อธิการบดีมหาวิทยาลัยจำปาสักสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

 ผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารงานใหม่ จำนวน 7 ราย ดังนี้

 1. นายลักษณ์ วจนานวัช KU 35  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ KU 37  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 3. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร KU 39  ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 4. นายสุรพงษ์ เจียสกุล KU 35  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 5. นางสาวจริยา สุทธิไชยา KU 37  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 6. นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล KU 33  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 7. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา KU 40  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายนามนิสิตเก่าที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ “เกษตรกล้า” รุ่นที่ 1

 1. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร    KU 41  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
 2. นายวิเชียร ชิณวงษ์  KU 59  หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี