รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้