รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานและกล่าวให้โอวาท ในพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน”

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานและกล่าวให้โอวาท ในพิธี คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน
เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 116
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีคนที่ 13 และนายกสภามหาวิทยาลัย คนที่ 28 ร่วมพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 116 (KU รุ่น 74) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระโดย และได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          หลังจากเสร็จพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 202 อาคารเรียน 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2559  และแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2560